Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  
Yhdistyksen nimi on Suomen Geriatrit ry, Finlands Geriatriker rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialue käsittää koko maan.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää geriatrian käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä maassa sekä kansalaisten tietoisuutta geriatriasta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa alan julkaisutoimintaa, järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa, sekä harjoittaa muitakin vastaavia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista edistäviä toimintoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä   

3. Jäsenet  

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä laillistettu lääkäri, tai luvan lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa saanut lääkäri ja joka on suorittanut geriatrin tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan erikoislääkäritutkinnon tai on sitä suorittamassa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä. Yhdistyksen kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua kotimaisia tai ulkomaisia tiedemiehiä, jotka edustavat geriatrian alaa tai jotain sitä lähellä olevaa tieteenhaaraa.    

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.   

5. Liittymis- ja jäsenmaksu  
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Eläkkeelle siirtyneet varsinaiset jäsenet anomuksesta vapautetaan jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet sekä kirjeenvaihtajajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.   

6. Hallitus  
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 3 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.   

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.  

8. Tilikausi ja tilintarkastus  
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.  

9. Yhdistyksen kokoukset  
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja kirjeenvaihtajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse tai jäsenille postitetuilla kirjeillä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta tai Suomen Lääkärilehdessä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.   

11. Vuosikokous  
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa     

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminantarkastajien   lausunto  

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet  

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat  

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.   

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika ei ole lyhyempi kuin 14 päivää yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.